Privacy

Fysiotherapie Waterlandhuis hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons privacybeleid willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Waterlandhuis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en de typen persoonsgegevens zijn verderop in dit document beschreven
– De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot de minimale gegevens welke noodzakelijk zijn voor behalen van het doel
– U om uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de veiligheid van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, of dit wettelijk verplicht is
– U op de hoogte willen stellen van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, en wij deze respecteren

Als Fysiotherapie Waterlandhuis zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid vragen heeft hierover kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Waterlandhuis verwerkt:

– Uw naam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Adres en woonplaats
– Geboortedatum
– Geslacht
– Huisarts of specialist
– Gezondheidsgegevens
– Verzekeringsgegevens
– Burgerservicenummer
– Identiteitsbewijs- of paspoortnummer
– Beroep
– Sport en/of hobby’s

Persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Waterlandhuis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

– Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces
– Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) trainingsdoeleinden
– Communicatie over onze zorgverlening
– Administratieve doeleinden

De grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is ter naleving van de behandelovereenkomst of de opdracht tot zorgverlening.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u met ons deelt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

– Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD)
– Het verzorgen van de (financiële) administratie
– Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken
– Het verwerken van declaraties of banktransacties

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij de nodige afspraken om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek persoonsgegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te staan. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Fysiotherapie Waterlandhuis bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) stelt een bewaartermijn van 15 jaar.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

– Alle personen die namens Fysiotherapie Waterlandhuis kennis kunnen nemen van uw gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie en/of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij zullen u vragen u te legitimeren voordat wij voornoemde verzoeken in behandeling nemen.

Als wij uw persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft neemt u dan contact met ons op.

Contactgegevens

Fysiotherapie Waterlandhuis
Waterlandlaan 81
1441 RS Purmerend
T : 0299-223350
E: info@fysiotherapie-waterlandhuis.nl